Terapia

Choroba psychiczna członka rodziny ma wpływ na funkcjonowanie całej rodziny. W początkowym stadium niesie ból i cierpienie, a w następnych etapach wyobcowanie, poczucie osamotnienia i niezrozumienia, często zubożenie a w rezultacie izolację od dotychczasowego środowiska. Osoby chorujące psychicznie oderwane z powodu choroby od toczącego się życia, muszą uczyć się na nowo nawet najprostszych działań, takich jak np. zakupy, załatwienie spraw w urzędzie czy korzystanie z dóbr kulturalnych.

Niezbędne są wówczas różnego rodzaju warsztaty terapeutyczne prowadzone przez profesjonalistów, których zadaniem jest uporanie się z bólem i cierpieniem, a także zwiększenie aktywności i integracji beneficjentów ze środowiskiem ludzi zdrowych.

Poprzez prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób po kryzysach psychicznych zamierzamy zwiększyć poczucie własnej wartości, rozbudzić zainteresowania, a także pomóc poznać własne możliwości. Profesor de Barbaro w podręczniku dla rodzin pacjentów stwierdza, że droga zdrowienia pacjęta chorującego psychicznie biegnie przez trzy etapy:

- leczenie szpitalne lub ambulatoryjne

- warsztaty terapii zajęciowej

- podjęcie pracy lub kontynuacja nauki.

Warsztaty, wykłady, działania prozdrowotne, działania integracyjne mają na celu przygotowanie beneficjentów do 3 etapu drogi.

Warsztaty dla rodzin, wykłady, spotkania integracyjne pomogą rodzinom nawiązać satysfakcjonujące relacje z osobą po kryzysie psychicznym i zniwelować stres wynikający z destrukcyjnych zachowań spowodowanych chorobą osoby bliskiej.

Zakładamy na podstawie badań ekspertów w dziedzinie psychiatrii oraz własnych doświadczeń na terenie Stowarzyszenia „Więź”, że proponowane przez nas nowoczesne metody terapeutyczne i rehabilitacyjne pomogą chorującym psychicznie prowadzić godne i samodzielne życie w społeczeństwie.

 

Aktualne zajęcia terapeutyczne 2015 r.

Warsztaty psychoterapii „Ruch - taniec”

Technika stworzona przez tancerkę, pionierkę Terapii Tańcem i Ruchem oraz kontynuatorkę myśli Junga - Marry Whitehouse, mimo swej prostej, wręcz ascetycznej formuły ogarnia bardzo rozległe obszary: jasno określoną strukturę i swobodę podążania za wewnętrznym impulsem, zagłębianie się w doświadczeniu ruchu i powrót do słowa, bycie świadkiem i byciem uczestnikiem, bycie wewnątrz i bycie na zewnątrz, siłę ekspresji i doświadczania z siłą obserwacji i nazywania, bycie z samym sobą i bycie w relacji. Ruch Autentyczny może być formą medytacji, terapii, a także drogą rozwoju. Praktykowany w poczuciu akceptacji i szacunku stwarza możliwość głębszego poznawania siebie. Pomaga odkryć własną kreatywność, zaufać procesowi twórczemu i spotkać się z pełnią życia.

 

TPSiN - trening poznania społecznego i neuropoznania

Program terapeutyczny przeznaczony jest dla osób z deficytami w sferach społecznego poznania i neuropoznania. Powstał w oparciu o empirycznie zweryfikowane poznawcze modele schizofrenii powszechnie stosowane w Europie i Stanach Zjednoczonych programy SCIT (Social Cognition and Interaction Training) oraz CRT (Cognitive Remediation Therapy). Trening opiera się na psychologii uczenia się, wykorzystuje techniki poznawcze i behawioralne. Składa się z dwóch części: Treningu Społecznego Poznania (TSP) i Treningu Neuropoznania (TN). Oba te treningi nawzajem się uzupełniają.

 

Warsztaty muzykoterapii

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem oraz katalizatorem przeżyć i emocji. Muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów oraz wydobywa i aktywizuje emocje, poprawia nastroju uczestnika, ćwiczy zaburzone sfery psychiczne, dostarcza pozytywnych przeżyć, pozwala na specyficzne doznania mogące doprowadzić do głębszego zainteresowania muzyką. wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie bariery poczucia izolacji u uczestników warsztatów oraz rozładowanie napięcia, a także stwarza okazję do wspólnej zabawy.

 

Warsztaty biblioterapii z elementami dyskusji i autoprezentacji

Warsztaty nawiązują do kultury różnych epok. Uczestnicy poznają myślicieli, filozofów, pisarzy z różnych okresów historycznych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o analizę wybranych fragmentów przedstawionych dzieł literackich, dyskusję i przykłady z własnego doświadczenia. Uzupełniane są ponadto rebusami, krzyżówkami oraz quizami. Warsztaty te ćwiczą pamięć, spostrzegawczość, umiejętność dłuższego wypowiadania się, przetwarzania przedstawionych faktów. Ponadto specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń uczy dostrzegania podobieństw i różnic między kulturami, sprzyja zadawaniu pytań, demontowaniu stereotypów a także rozwojowi zainteresowań.

Biblioterapia

 

Ponadto nadal odbywają się warsztaty:

 • Języka angielskiego na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym
 • Terapii indywidualnej
 • Spotkania klubowe w każdą środę

 

Zajęcia terapeutyczne 2014 r.

„Terapia pracą - program kompleksowego rozwoju i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi”

Duża grupa członków Stowarzyszenia „Więź” bierze udział w projekcie „Terapia pracą” w charakterze uczestnika. Wszyscy mają nadzieję na znalezienie pracy zgodnej z ich możliwościami i kwalifikacjami. Pragną też stać się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa oraz poprawić swoją sytuację finansową i zawodową.

Projekt „Terapia pracą - program kompleksowego rozwoju i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin I Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina” w Szczecinie wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2015 r. Ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz dostępu do zatrudnienia wśród 30 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w wieku 15-64 lata zamieszkałych w Szczecinie w terminie 01.12.2013 r.-31.05.2015 r.

Każdy/a z uczestników/czek objęty/a jest bezpłatnymi formami wsparcia w postaci:

 • indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (2 godziny x 2 spotkania) prowadzących do przygotowania Indywidualnego Planu Działania;
 • warsztatów psychologiczno-doradczych z aktywnego poszukiwania pracy (średnio 10 dni x 4 godziny);
 • warsztatów pracownik administracyjno-gospodarczy (średnio 15 dni x 4 godziny);
 • opieki pośrednika pracy (zarówno na etapie stażu, jak i poszukiwania pracy) – średnio 2 godziny na Uczestnika przez okres 6 miesięcy;
 • 3-miesięcznego stażu zawodowego pod nadzorem opiekuna;
 • stypendium stażowego za każdy miesiąc odbywania stażu;
 • poczęstunku w trakcie warsztatów;
 • pomocy szkoleniowych, w tym materiałów szkoleniowych oraz m.in. notesu, długopisu i segregatora.

Strona projektu: http://www.terapiapraca.cusd.pl/

Znaczenie pracy zawodowej dla osób z chorobą psychiczną: Pdfwięcej...

Praca i aktywność zawodowa mają bardzo duże znaczenie terapeutyczne w przypadku osób z chorobą psychiczną. Jest to także jeden z celów oddziaływań rehabilitacyjnych w przypadku tej grupy osób. Dla wielu osób po przebytym leczeniu szpitalnym, istotne jest, aby móc wrócić do konkretnej aktywności, takiej jak np. praca zawodowa.

Możliwość posiadania i wykonywania pracy zawodowej daje poczucie bycia potrzebnym, wartościowym, podnosi ogólną satysfakcje życiową. Ponadto praca zawodowa jest okazją do samorealizacji, chroni przed pustką, znudzeniem i biernością. Przeciwdziała poczuciu bezradności i sprzyja rozwojowi osobowości. Jest także okazją do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych. Osoby chore, które są w trakcie „zdrowienia”, a zaliczają się do grona osób bezrobotnych, tracą możliwość nadążania za przemianami społeczno - ekonomicznymi, tracą okazję do podejmowania różnych decyzji życiowych i są pozbawione możliwości motywowania siebie do rozwoju osobistego i pracy nad sobą.

Poza doradztwem zawodowym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, powrotem tej grupy na rynek pracy, zajmuje się psychiatria środowiskowa. Ta dziedzina medycyny obrała sobie za cel podejmowanie działań rehabilitacyjno - terapeutycznych, które pozwolą na optymalna aktywizację osób chorych psychicznie. Wspólne wysiłki doradców zawodowych, psychiatrów oraz terapeutów zmierzają do znalezienie jak największej liczby miejsc pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Aktualnie wiele podmiotów rynku pracy, instytucji, organizacji zawodowych i zakładów pracy chronionej zatrudnia osoby chore będące w fazie remisji choroby.

Najważniejsze potrzeby osób, które spotkał w ich życiu kryzys psychiczny, związane z powrotem do środowiska to

 • skuteczne zapobieganie nawrotom choroby i dbanie o własne zdrowie
 • nawiązywani i utrzymywanie właściwych kontaktów z ludźmi
 • podejmowani i wykonywanie pracy zawodowej
 • rozwijanie własnych zainteresowań
 • czas na odpoczynek i rozrywkę
 • uzyskanie wsparcia społecznego, akceptacji, zrozumienia i empatii ze strony społeczeństwa

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną po poprawie ich stanu zdrowia pragną powrotu do pracy, mają także bardzo nasiloną potrzebę bycia pożytecznym dla środowiska, chcą rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe, a poprzez te działania uzyskiwać wiarę w siebie i utrzymywać dobry stan zdrowia psychicznego. Takie osoby posiadają wiele własnych możliwości, które mogą być wykorzystane w procesie aktywizacji zawodowej. Są to między innymi gotowość do pracy nad sobą, kreatywność, refleksyjność, wrażliwość, życzliwość wobec innych, wysoka motywacja do działania, a także pragnienie współdziałania ze zdrowym społeczeństwem.

Trzeba pamiętać również o tym, że choroba psychiczna i leczenie szpitalne mogą powodować pewne trudności, których doświadcza pacjent. Może to być między innymi: zmniejszenie możliwości adaptacyjnych w stosunku do nowych sytuacji, zwiększona męczliwość, wolniejsze tempo pracy, obniżone poczucie pewność siebie i mniejsza odporność na stres. Osoby takie silniej odczuwają obawy przed odrzuceniem ze strony społeczeństwa, mogą wykazywać zmniejszona zręczność manualna oraz obniżona zdolność koncentracji uwagi. Wymienione utrudnienia mogą negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie osoby w środowisku pracy, jednak są możliwe do opanowania. Ważne jest zapewnienie właściwej opieki medycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej.

W procesie zatrudniania osoby z choroba psychiczną, ważne jest, aby pracodawca nie podejmował na własną rękę działań terapeutycznych, natomiast miał nawiązana dobra współpracę ze specjalistami, terapeutami zajmującymi się osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Wiele osób zastanawia się gdzie właściwie może znaleźć pracę osoba chora psychicznie, która pragnie powrócić do aktywność zawodowej. Zależy to od wielu czynników, między innymi od takich jak: kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenie danej osoby, posiadane umiejętności, preferencje i zainteresowania zawodowe, predyspozycje osobowościowe, oraz aktualny stan zdrowia i samopoczucie psychiczne. Ważne jest również doświadczenie zawodowe osoby oraz jej realne możliwości, w związku z posiadaną niepełnosprawnością. Należy brać także pod uwagę aktualne oferty i zapotrzebowanie na rynku pracy.

Praktyka pokazuje, że osoby chore psychicznie sprawdzają się w pracy w różnych miejscach. Statystyki podają, że pracują między innymi w kwiaciarniach, kawiarniach, hotelach, zakładach cukierniczych i piekarniach. Osoby po kryzysach psychicznych są zatrudniane w sektorze kulturalnym, usługowym np. pracownicy gospodarczy, portierzy, stróże. Wiele spośród tej grupy osób wykonuje także prace biurowe bądź zajmuje się sprzedażą. Niewskazana jest w przypadku takich osób ciężka prac fizyczna, prac w porze nocnej ze względu na potrzebę ustabilizowanego rytmu życia i zapewnienia wypoczynku. W przypadku schorzeń omawianego typu nie zaleca się pracy na stanowiskach kierowniczych, gdyż często wiąże się ona ze zbytnim obciążeniem psychicznym, odpowiedzialnością i nadmiernymi czynnikami stresogennymi.

Osoby chore psychicznie wracając do swojego środowiska życiowego, mają w sobie wiele możliwości do wykorzystania. Zadaniem doradcy zawodowego, terapeuty jest odkrycie jak największej liczby tych potencjalności, które są niewykorzystane. Wszystkie osoby zaangażowane w terapie i rehabilitację, także zawodową, osób z zaburzeniami psychicznymi maja przed sobą wielkie wyzwanie. Jest nim tworzenie jak największej liczby miejsc pracy dla takich osób, zachęcanie pracodawców do zatrudniania właśnie tej grupy osób niepełnosprawnych. Ważne jest również łamanie stereotypu osoby chorej psychicznie i minimalizowanie dyskryminacji tej grupy osób wśród społeczeństwa.

Zdrowie i szczęście osób po kryzysach psychicznych, możliwość uczestnictwa w życiu społecznym są dla nich szansą powrotu do normalnego życia. Podjęcie pracy zawodowej jest jednym z przejawów procesu „zdrowienia”. Możliwość wykonywania pracy, funkcjonowania w roli pracownika jest jedną z możliwych dróg terapeutycznych. Poza tym funkcjonowanie takich osób w środowisku, wpływa pozytywnie na społeczeństwa. Kontakt ten uczy dialogu z drugim człowiekiem i poszanowania godności każdej osoby ludzkiej. Uczy nas, że osoba z niepełnosprawnością jest także pełnowartościową istotą ludzka, której należy się szacunek.

Źródło:
Odrowąż - Pieniążek A.: Terapeutyczne znaczenie pracy dla osób chorych psychicznie. Lublin: Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 2006.
Cechnicki A, Kaszyński H.: Praca, zdrowie psychiczne, gospodarka społeczna. Przyszłość pracy dla osób chorujących psychicznie. Kraków; Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej 2005.

Schowaj...

 

Warsztaty terapii pracą

 

Warsztaty teatralne

W Domu Klubie „Pod Fontanną” odbywają się warsztaty teatralne, prowadzone przez aktora, w ramach projektu partnerskiego. Biorą w nim udział członkowie Stowarzyszeń „Rodzina” i „Więź”. Ćwiczenia oddechowe i czytanie ról sztuki mają zaowocować przedstawieniem przed publicznością pod koniec roku 2014.

Poprzez sztukę, osoby chorujące mogą w atrakcyjny sposób zwrócić na siebie uwagę i przełamywać negatywne stereotypy społeczne na swój temat. Dzięki swojej twórczości, plastycznej czy teatralnej, czują, że nie są odbierani jako chorzy, tylko jako artyści. Zaczynają dostrzegać swoją wartość. Zmienia się ich postrzeganie przez rodzinę i społeczność. Stają się twórcami, których inni cenią a nie odrzucają.

Warsztaty teatralneWarsztaty teatralne

 

Warsztaty terapii grupowej

Poczucie izolacji, niezrozumienia, wycofanie z życia społecznego na skutek przytłaczających emocji spowodowanych chorobą psychiczną a także konflikty rodzinne i nieumiejętność komunikowania się z innymi są częstymi zjawiskami w rodzinach osób chorujących psychicznie. W bezpiecznym otoczeniu i atmosferze, jaką stwarza grupa, osoba chorująca psychicznie może przyjrzeć się sobie i zrozumieć swoje reakcje, zachowania i wzorce relacji, w jakie wchodzi z innymi ludźmi. W dalszej fazie może ćwiczyć nowe zachowania i przenosić je do codziennego życia.

 

Terapia grupowaTerapia grupowa

 

Warsztaty terapii indywidualnej

Osoby odczuwające potrzebę indywidualnej porady terapeutycznej będą zgłaszały swoją chęć uczestnictwa, terapeucie prowadzącemu zajęcia. Taki rodzaj terapii jest potrzebny ze względu na to, że nie zawsze osoba chorująca psychicznie chce poruszać swoje problemy w grupie.

 

Zajęcia z terapii indywidualnej

 

Psychodrama - wolontariat - prowadząca psycholog Pola Szarwiło

Psychodrama to metoda pracy terapeutycznej, która pozwala odnajdywać się łatwiej w różnych sytuacjach, jakie spotykają nas w życiu.

Opiera się ona głównie na teatrze i rolach, jakie pisze nam najtrudniejszy reżyser, którym jest życie. Każdy z nas przeżył w swoim życiu coś, co zakłóca jego patrzenie na świat. Nie pozwala odnaleźć się wśród innych, w taki sposób, w jaki oczekiwałoby społeczeństwo czy też własne ja.

Jest to doskonała forma zajęć dla osób wykluczonych społecznie w każdy możliwy sposób. Niemniej jednak jest to też forma pracy, którą można pracować z każdym człowiekiem. Życie jest tak skomplikowane i zawiłe, że pracę nad sobą powinien wykonywać każdy człowiek, nie tylko ten, który tego potrzebuje już po fakcie.

Dzięki psychodramie można rozwijać swoje predyspozycje zawodowe oraz talent. Zajęcia mają na celu wzmocnienie własnego ja i nadanie większej siły do walki z przeciwnościami dnia codziennego.

Terapia psychodramaTerapia psychodrama

 

Muzykoterapia - wolontariat - prowadząca psycholog Pola Szarwiło

W muzykoterapii najważniejszym elementem jest dźwięk. Przy zamkniętych oczach i spokojnej opowieści bądź aktywnie wykonywanych ćwiczeniach przy rytmicznej muzyce, człowiek odnajduje podłoża spokoju, akceptacji siebie i aktywizuje się do działania.

W większości nasza muzykoterapia jest terapią pasywną, co znaczy, że nie używamy aktywnie instrumentów. Jednak ja nakładam największy nacisk na przeżycia, jakie powstają w nas w momencie słuchania różnego rodzaju muzyki. Ważne jest, co pojawia się za zamkniętymi powiekami. Co tworzy się w naszych umysłach, gdy schodzimy ze sceny a kurtyna opada w dół? Uczestnicy zajęć, kiedyś wychodzą do domu i tam niejednokrotnie spędzają w samotności resztę wieczoru. Nawet, jeżeli nie, to często tam się czują, niezrozumiani i samotni.

W momencie, gdy są na zajęciach i zamykają oczy też są sami ze sobą. A gdy otwierają oczy i opowiadają, co widzą to tak jakby weszli z domu na zajęcia. To dużo mówi terapeucie i pomaga w dalszym procesie.

 

Warsztaty „Poznaję moje miasto”

W działania warsztatowe włączony jest rodzaj prostej gry terenowej często organizowanej na obozach harcerskich. W wersji bardziej skomplikowanej organizatorzy układają łamigłówki i zadania, mające doprowadzić do odnalezienia miejsc, do których zawodnicy mają dotrzeć. Mają funkcję wychowawczą i dydaktyczną. Ich celem jest uczenie poprzez zabawę różnych ważnych dla beneficjentów umiejętności psychospołecznych. Zakładamy, że część z gier organizowana będzie przez samych beneficjentów, co rozbudzi ich wyobraźnię i zmotywuje do działania.

 

Trening kognitywny (poznawczy) - trening pamięci

Zawiera zbiór zadań pomagających osobom z zaburzeniami psychicznymi w poprawie funkcjonowania w życiu codziennym. Poprawia on umiejętności tj. pamięć , uwaga, spostrzeganie czy wyobraźnia, które są nieodłącznym elementem życia człowieka. Badania wykazują że aspekt kognitywny choroby – problemy z pamięcią i uwagą – pojawia się znacznie wcześniej niż psychoza i są najbardziej odporne na leczenie.

 

Terapia trening pamięciTerapia trening pamięci

 

Trening metapoznawczy (MCT)

Stanowi nowy sposób interwencji terapeutycznych nakierowanych na modyfikację specyficznych zniekształceń poznawczych obserwowanych u osób chorych na schizofrenię. W badaniach i praktyce klinicznej u osób ze schizofrenią często obserwuje się podejmowanie pochopnych decyzji, trudności w rozumieniu intencji innych czy też błędy atrybucji. MCT polega na oddziaływaniach grupowych (3–10 pacjentów). Jego celem jest, po pierwsze, zwiększenie świadomości zniekształceń poznawczych i zwrócenie uwagi na ich związek z epizodem psychotycznym. Wiedza przedstawiona pacjentom poparta jest przykładami, tak, aby część edukacyjna nie miała formy jedynie suchego wykładu.

Drugim, bardzo ważnym, celem jest demonstracja, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia, zniekształceń poznawczych i dyskusja o ich konsekwencjach dla funkcjonowania (np. w wyniku podejmowania pochopnych decyzji) oraz nauczenie sposobów unikania zniekształconych sądów poznawczych.

 

Warsztaty na temat kultury - wolontariat - prowadzący psycholog Tytus Kaleta

Od dwóch lat prowadzi wolontariusz - student US. W czasie zajęć beneficjenci zadania zapoznają się z filozofią życiową różnych sławnych ludzi a następnie mają okazję uczestniczyć w dyskusji na ten temat. Dla osób chorujących psychicznie jest to okazja do ćwiczenia dłuższych, swobodnych wypowiedzi, przedstawienia swojego poglądu na nurtujące tematy światopoglądowe i poszerzenia wiedzy o sławnych ludziach.

 

Spotkania Klubowe - wolontariat

Wolontariuszki z US prowadzą spotkania klubowe dla osób chorujących psychicznie. W czasie spotkań przeprowadzone zostaną gry zespołowe i zabawy, wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary a także instruktaż malarski. Celem tych zajęć jest wprowadzenie beneficjentów w dobry nastrój, podniesienie sprawności intelektualnej, integracja z grupą.

Zajęcia kluboweZajęcia klubowe

 

Grupowe warsztaty języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym - wolontariat

Rozumienie krótkich zdań oraz równoważników zdań. Rozumienie prostych tekstów piosenek, wierszy, poleceń do zabaw integracyjnych. Wymiana informacji na poziomie podstawowym - zdobywanie informacji, rozumienie komunikatów, pisanie krótkich notatek, wypełnianie formularzy, pisanie zaproszeń.

 

Zajęcia z angielskiegoZajęcia z angielskiego

 

 

Zajęcia terapeutyczne w latach ubiegłych 2004 r. - 2013 r.

 

Warsztaty komunikacyjne

Cel główny - kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. W szczególności uczestnik poznaje sposoby i rodzaje porozumiewania się, poznaje i zrozumie definicję pojęć „komunikacja” i „porozumiewanie się”, jaki wpływ ma sposób i rodzaj komunikacji na innych, znaczenie komunikacji bezsłownej, poznaje że komunikacja werbalna i niewerbalna doskonale się uzupełniają, komunikat niewerbalny może być odbierany różnie przez różne osoby, jest niejednoznaczny, przy komunikacji niewerbalnej emocje można przedstawić w różny sposób. Ocena własnej osobowości, poczucie własnej wartości zależne od jaka postawę przyjmujemy wobec siebie. Rodzaje zachowań, postawa asertywna. Trening umiejętności organizacji czasu wolnego. Mapa myśli. Jak motywować się do działania - trening pracy ze sobą. Jak mówić by nas słuchano, jak słuchać by do nas mówiono. Metody wyszukiwania ofert pracy. Czy łatwo ulec wpływom. Co decyduje o Twoim postępowaniu - motywacja.

Osoby chorujące psychicznie często mają problemy z umiejętnością komunikowania się i nawiązywaniem kontaktów osobowych. Zajęcia komunikacyjne mają na celu nauczenie ich komunikacji z otoczeniem, otwartości mówienia o swoich potrzebach i problemach, a także wiary we własne możliwości. Umiejętności te są bardzo ważne, ponieważ mają bardzo duży wpływ na jakość kontaktów międzyludzkich.

 

Grupowe warsztaty informatyczne

Kurs ma na celu zapoznanie osób chorujących psychicznie z podstawowymi informacjami o komputerze i jego zastosowaniach. Zawarta wiedza pomogła początkującym użytkownikom nauczyć się sprawnej pracy na komputerze. Kursant poznał podstawowe pojęcia związane z informatyką, a także budowę i możliwości komputera. Uzyskana wiedza o WWW sprawiła, że praca w Internecie stała się bezpieczniejsza. Informacje teoretyczne jak i praktyczne były łatwo przyswajalne dzięki zastosowaniu licznych przykładów i zadań.

 

Indywidualne sesje z doradcą zawodowym

W ramach poradnictwa zawodowego beneficjenci poddani zostali analizie potrzeb, określeniu predyspozycji społecznych i zawodowych, nabyli umiejętności autoprezentacji i aplikowania do pracy. Dla każdego uczestnika został utworzony indywidualny plan działań, który określał cel zawodowy i kroki z podziałem na działania, sposoby realizacji i czas działania.

 

Indywidualne konsultacje z prawnikiem

W ramach spotkań uczestnicy nabywają umiejętności korzystania z różnego rodzaju form pomocy publicznej, korzystanie z ulg i uprawnień, dofinansowań, poznali zasady wypełniania wniosków oraz przepisy prawne dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

Warsztaty terapii grupowej

Poczucie izolacji, niezrozumienie, wycofanie z życia społecznego na skutek przytłaczających emocji spowodowanych chorobą psychiczną, a także konflikty rodzinne i nieumiejętność komunikowania się z innymi są częstymi zjawiskami w rodzinach osób chorujących psychicznie. W bezpiecznym otoczeniu i atmosferze, jaką stwarza grupa, osoba chorująca psychicznie może przyjrzeć się sobie i zrozumieć swoje reakcje, zachowania i wzorce relacji, w jakie wchodzi z innymi ludźmi. W dalszej fazie może ćwiczyć nowe zachowania i przenosić je do codziennego życia.

 

Warsztaty terapii indywidualnej

Osoby odczuwające potrzebę indywidualnej porady terapeutycznej zgłaszają swoją chęć uczestnictwa. Taki rodzaj terapii jest potrzebny ze względu na to, że nie zawsze osoba chorująca psychicznie chce poruszać swoje problemy w grupie.

 

Warsztaty terapeutyczne dla rodzin

Poczucie izolacji, niezrozumienie, wycofanie z życia społecznego na skutek przytłaczających emocji spowodowanych chorobą psychiczną osoby bliskiej, a także konflikty i oddalenie się od siebie, trudności w ustaleniu zasad wspólnego życia, różnice w podejściu wychowawczym, nieumiejętność komunikowania się z osobą chorującą psychicznie, są częstymi zjawiskami w rodzinach tych osób. Ze względu na silne emocje i zablokowanie komunikacji nie mogą zostać rozwiązane konstruktywnie i prowadza do patologii lub rozpadu związku.

Członkowie rodzin i opiekunowie w czasie zajęć uczą się wyrażenia własnych uczuć, potrzeb i oczekiwań względem bliskich osób. Większa świadomość słabych stron oraz potencjałów tkwiących w relacjach rodzinnych zwiększa szanse na prawidłowy powrót do zdrowia osoby chorującej psychicznie, która nie jest obciążona problemami pojawiającymi się w relacji między pozostałymi członkami rodziny, a także lepszą kondycję psychiczną całej rodziny.

 

Trening umiejętności społecznych „Miejskie gry terenowe”

Miejskie gry terenowe oparte są na zasadach gier harcerskich typu podchody, czy wykonywanie zadań w terenie. Mają funkcję wychowawczą i dydaktyczną. Ich celem jest uczenie poprzez zabawę różnych ważnych dla beneficjentów umiejętności psychospołecznych.

Np. uczestnicy wyposażeni w plan miasta, podzieleni na grupy, udają się do Urzędu Miasta i przynoszą stamtąd formularz rejestracji samochodu.

Osoby chorujące psychicznie zdobywają w ten sposób umiejętność poruszania się po mieście i znajdowania ważnych ośrodków administracji i kultury, załatwiania spraw urzędowych i społecznych. Działania te odbudowują zaburzone poczucie własnej wartości, poprawiają umiejętności komunikacyjne, rozbudzają zainteresowania kulturalne i historyczne, zwiększają aktywność życiową oraz umiejętność zaspokajania własnych potrzeb.

 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Ich zadaniem jest zmniejszenie napięć i lęków przed światem zewnętrznym, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, ćwiczenie zachowań oraz umiejętności społecznych.

Na zajęciach omawiana jest najpierw i przygotowywana trasa wycieczki po okolicy Szczecina, następnie zostaje zrealizowana zaplanowana wycieczka. Zajęcia te poprawiają sprawność ruchową beneficjentów, zmniejszają masę wagową oraz zwiększają wrażliwość na piękno otaczającej przyrody.

 

Rehabilitacja ruchowa i prozdrowotna

Ma na celu:

- zwiększenie aktywności psychomotorycznej

- zmniejszenie skutków ubocznych niektórych leków, psychotropowych, takich jak: nadwaga, ospałość, spowolnienie

- redukcja napięć mięśniowych jako niepożądanego skutku działania leków

- poprawa motoryki

- poprawa koordynacji ruchowej

- niwelowanie stanów depresyjnych i stresowych

- rozładowanie negatywnych emocji

- integracja grupowa

- nawiązywanie pozytywnych relacji ze środowiskiem ludzi zdrowych - zmniejszenie wyalienowania z otoczenia

 

Warsztaty literackie

Główne cele:

- wyrażanie się poprzez słowo i twórczość własną: publikacja na stronie internetowej Stowarzyszenia, w biuletynie rocznym, w czasie spotkań integracyjnych - poszerzenie wiedzy na temat prozy i poezji

- poznanie sylwetek poetów i pisarzy

- pokonywanie lęku i wstydu przed prezentacją własnej twórczości i literackiej przed publicznością

- podniesienie poczucia własnej wartości poprzez rozwój zdolności poznawczych (rozwój pamięci, koncentracji uwagi, zdolności syntezy i analizy, myślenia sensoryczno - motorycznego i abstrakcyjnego)

- wyrobienie ogłady kulturalnej

- rozwinięcie własnych zainteresowań

- rozpoznawanie i nazywanie emocji poprzez analizę własnej twórczości

- poznanie i zrozumienie emocji innych uczestników zajęć

- redukowanie napięć emocjonalnych

- rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie - redagowanie artykułów do biuletynu rocznego Stowarzyszenia

- stymulowanie „zdrowego” poziomu krytycyzmu wobec siebie i innych

- zniesienie poczucia stygmatyzacji społecznej i bezwartościowości

- zbudowanie motywacji do pełnego udziału w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym poprzez samodzielne sięganie do prasy, publikacji, literatury i wszelkich innych nośników informacji

- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat

 

Warsztaty plastyczne

Opanowanie niektórych technik plastycznych przez uczestników warsztatów pozwala na:

- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat materiałów i technik wykorzystywanych w plastyce (praca własna, udział w wystawach, wycieczki do muzeów, itd.)

- poprawę motoryki małej, uelastycznienie mięśni dłoni, redukcję napięć mięśniowych jako niepożądanego skutku działania leków psychoaktywnych

- poznanie środków wyrazu artystycznego (kolor, linia, plama, kompozycja, harmonia, kolaż, itd.)

- zdobycie umiejętności przekazu emocji i uczuć poprzez dzieło plastyczne, tym samym poprawa komunikacji niewerbalnej i poczucia większego zrozumienia

- zdobycie umiejętności doboru materiałów i techniki do wykonania określonej pracy

- ćwiczenie nawyku dyscypliny pracy - koordynacja etapów: planowania, przygotowania i realizacji zadania

- poszerzenie zainteresowań i możliwość odnalezienia pasji życiowej

- podniesienie poczucia własnej wartości i poziomu jakości życia poprzez zdobycie nowych umiejętności i możliwość ekspozycji prac na wystawach, kiermaszach i w czasopismach

- aktywizacja, zniesienie uczucia apatii i wycofania społecznego

- wzrost poziomu współpracy i integracji grupy (wspólne prace plastyczne)

- zniesienie poczucia marginalizacji i naznaczenia społecznego (wspólne malowanie osób po kryzysach psychicznych, członków ich rodzin, przyjaciół i zaproszonych gości)

- integracja osób chorujących psychicznie ze środowiskiem społecznym; wspólne zabawy plastyczne, plenery malarskie, podniesienie poziomu dyscypliny, odpowiedzialności i poczucia wpływu na efekt własnej i wspólnej pracy (m.in. koordynacja działań warsztatów teatralnego i plastycznego)

- wykonanie scenografii do spektakli

 

Warsztaty muzyczne

Mają na celu:

- rozbudzenie wrażliwości artystycznej

- podniesienie poziomu wiedzy muzycznej

- osiągnięcie poczucia ładu i spokoju

- osiągnięcie poczucia harmonii ze sobą i ze światem zewnętrznym

- umiejętność wglądu we własne emocje

 

Warsztaty teatralne

Opanowanie warsztatu aktorskiego przez osoby chorujące psychicznie pozwala na:

- poprawę komunikacji werbalnej w obrębie artykulacji, dykcji, intonacji, umiejętności porozumiewania się

- nabycie umiejętności słuchania rozmówcy

- pokonywanie i przezwyciężenie uczucia wewnętrznego lęku i wstydu przed publicznym wystąpieniem

- poprawa komunikacji niewerbalnej (mowa ciała)

- nabycie umiejętności rozluźniania napięć mięśniowych całego ciała

- poznanie możliwości komunikacyjnych za pomocą gestu, mimiki, ruchu ciała

- prezentację własnych możliwości artystycznych

- zastosowanie umiejętności nabytych na warsztatach teatralnych w życiu codziennym, rozbudzenie wrażliwości artystycznej poprzez udział w życiu kulturalnym Szczecina (spektakle teatralne, seanse filmowe, wyjścia do muzeum, udział w klubach dyskusyjnych itp.).

 

Wydarzenia kulturalne

Założenia:

- integracja osób chorujących psychicznie ze środowiskiem społecznym -poprawa relacji z osobami bliskimi

- nabywanie śmiałości wobec osób uczestniczących w spotkaniach -zaangażowanie w przygotowanie uroczystości

- nabywanie umiejętności prawidłowego zachowania w miejscach kultury

- próby ułożenia dłuższej wypowiedzi na tematy dotyczące spotkań i wyjść kulturalnych

- zmniejszenie częstotliwości pobytu w szpitalu

- nabycie umiejętności słuchania rozmówcy

- nabycie umiejętności przezwyciężania trudności dnia codziennego

- przezwyciężenie izolacji osób po kryzysach psychicznych

- zniesienie poczucia marginalizacji i naznaczenia społecznego

- podniesienie własnej wartościami

- rozwój zainteresowań kulturalnych

- rozbudzenie wrażliwości artystycznej poprzez czynny udział w życiu kulturalnym Szczecina